Aktualno

DANUBE PARKS NETWORK OF PROTECTED AREA

U organizaciji DANUBEPARKS Association od 30. do 31. svibnja 2023. u mjestu Văleni Republika Moldavija održana je konferencija DANUBEPARKS Newt Conservation Partnership & Climate Change.

Nakon uvodnog pozdrava i govora od strane domaćina i predsjednika DANUBEPARKS Association, istraživači i projekt manageri s cijelog toka rijeke Dunav dali su uvid u stanje populacije panonskog vodenjaka - Triturus dobrogicus na njihovom području, te koje konzervacijske mjere i aktivnosti žele provesti kako bi umanjili prijetnje na populaciju ove vrste.

Stanje populacije panonskog vodenjaka - Triturus dobrogicus na području ekološke mreže pod upravljanjem Javne ustanova za zaštitu prirode OBŽ (HR2001308 Donji tok Drave, HR5000015 Srednji tok Drave i HR2000372 Dunav – Vukovar) je NT- gotovo ugrožena.
Glavne prijetnje populaciji su: nestabilna fluktuacija vodnog režima. Nekih godina poplave potpuno izostaju, a vodene površine za razmnožavanje vodenjaka svedene su na minimum, a neke čak i potpuno presuše.
Kako bi dobili uvid u brojnost panonskog vodenjaka u daljnjim godinama potrebno je provesti ciljano istraživanje kako bi se utvrdilo stvarno stanje populacije. Nakon istraživanja potrebno je utvrditi slabosti, prijetnje, ali i mogućnosti za razvoj populacije. Za postizanje povoljnog stanja populacije potrebno je izraditi bazene za uzgoj i razvoj vodenjaka.
Nakon predstavljanja stanja populacije za cijeli tok rijeke Dunav partneri su donijeli jednoglasnu odluku da je potrebno nastaviti s istraživanjem i prikupljanjem potrebnih podataka za prijavu na LIFE projekt.

Drugi dan konferencije domaćin Lower Prut Biosferni rezervat potpisom ugovora o suradnji s DANUBE PARKS Network asocijacijom postao je punopravni član asocijacije. Nakon svečanosti potpisivanja ugovora u organizaciji domaćina imali smo priliku doživjeti bogatstvo flore i faune biosfernog rezervata Lower Prut.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.