Flora i fauna

Potencijalno ugrožene svojte NT

Močvarna rovka: Miller's  Water Shrew

Lokaliteti: U Hrvatskoj naseljava kontinentalni nizinskim i gorskim dijelovima, središnju Istru u slijevu Mirne, Učku te dolinu Cetine, Žrnovice i Neretve u Dalmaciji. Nastava močvare, travnjake i različite šume: nizinske i poplavne lužnjakove šume, vlažne brdske i gorske šume ( na nepropusnom tlu, npr. Šumu jele i rebrače, vlažne travnjake i šibljake krških polja gdje je dominantni kukcojed, a česta je i uz potoke.

Veliki potkovnjak: Greather Horseshoe Bat

Lokalitet: Rasprostranjen je u gotovo cijeloj Hrvatskoj, ali češći je u mediteranskom području, uključujući i većinu jadranskih otoka. Sada se brojnost velikih potkornjaka u Hrvatskoj procjenjuje na oko 35.000 jedinki, a procjena s temelji na ukupno prebrojanih 3250 jedinki u porodijskih kolonijama. Poznato je desetak ljetnih kolonija, svaka s prosječno oko 400 jedinki. Čest je u nizinskom i brskom pojasu s listopadnim šumarcima, s pašnjacima, ali i garizima i makijom. Lovi veće kornjaše i veće noćne leptire na livadama, grmlju, rubovima šuma i šumskim čistinama.

Riđi šišmiš: Geoffroy's Bat

Lokalitet:  U Hrvatskoj je prema ostalim vrstama, vrlo veliki broj u primorju, čak pretpostavljamo da je brojnost naše subpopulacije značajna u okviru na brojnost čitave vrste. Za sada nema naznaka pada brojnosti, pa ga zato ne smatramo regionalno ugroženim. U panonskom dijelu areala, ugrožen je i zbog impegracije drvene građe za krovove otrovnim tvarima. Nizinska šumska i grmljem obrasla staništa, a posebno u primorskom kršu. Ljetne kolonije su mu na špiljama, ali i  na tavanima zgrada. Hrani se paucima, nešto manje noćnim leptirima i dvokrilcima.

Veliki šišmiš: Myotis Myotis

Lokalitet: Dolazi u čitavoj Hrvatskoj, osim na jadranskim otocima. Zbog  morfološke sličnosti s  oštrouhim šišmišem  identifikacijama amaterima je često problematična bez dokaznog materijala i vjerodostojnih vanjskih dimenzija. U južnom dijelu areala skloništa su mu jedino u špiljama i rudnicima, a u sjevernom dijelu areala je sinantropna vrsta

Hrčak: Cricetus cricetus
100_983.jpg

Lokalitet: Ne postoje egzaktni podatci o rasprostranjenosti ove vrste u Hrvatskoj.Zabilježene su samo izolirane populacije u Baranji, Podravini, Prekmurju. Brojnost mu obično doseže  30 do 40primjeraka po hektaru, ali svakih 10 do 15 godina može se povećati i do 800 primjeraka po hetaru.Današnja nalazišta su vezana uz obrađena polja, većinom kukuruzišta i kulture žitarica, ali i nasade povrća, krumpirišta i djetelišta. Kao oportunist u prehrani biljem, vrlo se lako prilagođava promjenama u sadnji pojedinih kultura.  

Patuljasti miš: Micromys minutus Pallas

Lokaliteti:  U Hrvatskoj ga nalazimo u Istri, kontinentalnoj Hrvatskoj i na vlažnim staništima ušća Neretve. Patuljasti miš naseljava obale vodotoka, vlažne rubove šuma, u živicama, kukuruzištima, rižinim poljima. Ljetna kuglasta gnijezda gradi od trave, pola do jedan metar iznad tla. Hrani se sjemenkama i raznim beskralježnjacima.

Miš humkaš: Steppe Mouse

Lokaliteti: U Hrvatskoj su nađeni humci sa sjemenkama uz Dravu nizvodno od Ilminog Dvora (Donji Miholjac), u Baranji, uz Dunav do Iloka,te uz Savu do Selne i Oprisavca 8Slavonski brod), do Babine grede. Prirodni nizinski travnjaci stepskog i polustepskog područja s kratkim travama, uz žitna polja i na rubovima poljoprivrednih zemljišta, a osobitost mu je spremanje sjemenki u humkama/ha.U svakom humku živi 5-14jedinki,a za zimu spremaju oko 6kg sjemenka, uglavnom različitih korovnih , ali i kultiviranih bilja.

Puh orašar  Muscardinus avellannarius

Lokaliteti: U Hrvatskoj dolazi u Istri i ostalom kontinentalnom dijelu, uključujući Risnjak, Veliku Kapelu i Velebit. Puh orašar je arborealna vrsta europskih listopadnih šuma, naseljava posebno rubove šuma, sloj grmlja, živice, klekovine bukve. Ljetna gnijezda gradi od bukova lišća i trave. Hrani se gusjenicama leptira, različitim kukcima, cvijećem, plodovima i sjemenkama.

Zec -Lepus europaeus Pallas

Lokaliteti: Europski zec ima pelearktičku rasprostranjenost: Od Pireneja i Engleske do zapadnog Sibira, a južno do Izraela i Irana. Rasprostranjen je u čitavoj Hrvatskoj, ali brojnost autohtone vrste znatno smanjila unošenjem zečeva iz srednje i istočne Europe. Zec naseljava šumsko područje s čistinama i travnjake. Isključivi je biljojed koji pase travu, ali i brsti, aktivan je uglavnom noću. Cešći je u nizinskom dijelu, rjeđi u gorama.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.