O nama

O nama

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije.
 
U okviru djelatnosti iz prethodnog stavka Javna ustanova obavlja osobito sljedeće poslove:

 • prati i proučava stanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije te vodi odgovarajuće evidencije o njima i njihovom stanju,
 • temeljem stručnih elaborata priprema i nadležnim tijelima Županije predlaže akte o proglašenju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije,
 • priprema i nadležnim tijelima predlaže mjere zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i nadzire njihovo izvršavanje,
 • pred nadležnim inspekcijskim tijelima pokreće postupke nadzora i poduzimanja mjera zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti,
 • brine se o organizaciji pravilnog održavanja, zaštite i korištenja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti,
 • pruža stručnu pomoć vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti u izvršavanju njihovih obveza prema zaštićenim prirodnim vrijednostima a osobito davanjem stručnih mišljenja i naputaka,
 • priprema, organizira i provodi aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti, kao dijela prirodne baštine Županije,
 • obavlja stručne poslove vezane uz očuvanje tradicije, kulturne baštine i suradnje s lokalnim stanovništvom,
 • obavlja druge stručne poslove zaštite prirode iz djelokruga Županije.

Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka, uključujući nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, Javna ustanova obavlja temeljem Zakona kao javnu službu.
Pored djelatnosti koje se upisuju u sudski registar ustanova, Javna ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost, a osobito:

 • gospodarsko korištenje prirodnih dobara na zaštićenom području kojim upravlja (bez koncesije) osim kada je zakonom odnosno odlukom Vlade Republike Hrvatske drugačije određeno, te
 • organiziranje odnosno sudjelovanje u turističkoj ponudi i promidžbi zaštite prirode i prirodnih vrijednosti, organiziranje ekskurzija, izleta i dopuštenih sportskih aktivnosti

Javna ustanova potiče informiranje javnosti o zaštiti prirode i njenom očuvanju putem medija, predavanja i izdavačke djelatnosti, te izvješćuje o prirodnim vrijednostima radi njihova posjećivanja u cilju obrazovanja, razgledavanja i rekreacije.

Radi promicanja zaštite prirode Javna ustanova:

 • organizira i izvodi ekološke poduke u obliku stručnih savjetovanja, seminara, škole u prirodi i drugih odgovarajućih oblika podučavanja i promicanja zaštite prirode,
 • organizira odnosno izrađuje i prodaje stručne publikacije i različite promidžbene i druge materijale, ambleme te prigodne suvenire i druge predmete u svezi sa promicanjem zaštite prirode.

U cilju promicanja zaštite prirode te s tim u vezi izvješćivanja javnosti Javna ustanova u suradnji sa Županijom, jedinicama lokalne samouprave, te drugim zainteresiranim pravnim osobama kao i medijima, svake godine obilježava prigodne datume organiziranjem odgojnih, obrazovnih, rekreativnih, stručnih i drugih aktivnosti kojima se na primjeren način potiče i promiče zaštita prirode.

Javna ustanova kroz informiranje javnosti o izuzetnom bogatstvu biološke i krajobrazne raznolikosti promiče svijest o potrebi i važnosti očuvanja te drugačijem ponašanju i odnosu pojedinca i zajednice prema toj raznolikosti.

Tijela upravljanja javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima (članak 133.)

 1. Upravno vijeće (članak 134. Zakona o zaštiti prirode)
 2. Ravnatelj (članak 135. Zakona o zaštiti prirode)
 3. Stručni voditelj (članak 136. Zakona o zaštiti prirode)

 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.