Projekti

Aljmaški rit

art1 Revitalizacija Aljmaškog rita projekt je Hrvatskih voda koji predviđa vraćanje nekadašnjeg izgleda ovog područja, ali i izgradnju biciklističkih staza, konjičkih staza, ribolovnih područja i drugih sličnih sadržaja. Aljmaški rit obuhvaća područje rijeke Drave od Nemetina, preko Sarvaša i Bijelog brda, sve do ušća Drave u Dunav. Na tom području nalaze se nekoliko kanala (Žuta voda, Stankov Bogaz, Malo Renovo, Paljevinski Bogaz i Aljmaški Bogaz), te dvije bare (Sarvaša bara i Bijelobrdska bara). Osmišljavanje ukupne revitalizacije Aljmaškog rita započeto je izradom studije ''Revitalizacija Stare Drava na području Nemetin-Sarvaš-Bijelo Brdo- Aljmaš'' (Elektroprojekt 2008). Nastavljeno je nakon što je Republika Hrvatska dobila mogućnost korištenja dijela kredita Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za realizaciju vezanog uz projekt „Unutarnje vode“ (kojem je osnovna svrha poboljšanje uvjeta gospodarenja vodama na slivnim područjima Save, Drave i Dunava u Hrvatskoj), između ostalog i za projekt revitalizacije poplavnog područja Drave na potezu od Nemetina do Aljmaša. Sukladno tako odobrenim sredstvima otvoreni su daljnji radovi na pripremi potrebne dokumentacije za provedbu zahvata revitalizacije. OPIS PODRUČJA Područje Stare Drave između naselja Nemetina i Aljmaša (Aljmaški rit ili Stara Drava kod Aljmaša) poplavno je područje rijeke Drave koje se nalazi na njenoj desnoj obali, duž zadnjih 12 km riječnog toka prije njenog ušća u Dunav. Aljmaški rit izduženog je oblika i njegova se širina postupno povećava od zapadnog prema središnjem dijelu, te se naglo sužava na njegovom krajnjem istočnom dijelu. Sa sjeverne strane omeđuje ga desna obala glavnog korita Drave do ušća u Dunav i dalje desna obala glavnog korita Dunava do Aljmaša. S južne strane omeđuje ga visoka obala lesne zaravni koja se postupno uzdiže od Nemetina prema Erdutu. Ukupna površina tog prostora je oko 26 km2. Njegova dužina u smjeru istok-zapad duž korita Drave i Dunava iznosi ukupno oko 14 km , od toga 12 km duž obale korita Drave i 2 km nizvodno duž obale korita Dunava. Prosječna širina iznosi oko 1,8 km, a područje je najšire u središnjem dijelu, oko 3,3 km u smjeru sjever-jug. Sadašnji oblik ovo je poplavno područje poprimilo provedbom regulacijskih radova tijekom 19. i 20. stoljeća, kada je formirano sadašnje glavno korito Drave i sadašnji njen oblik ušća u Dunav, a prijašnji tokovi pretvoreni u rukavce i bare. POVIJEST RITA Sve do osamdesetih godina prošlog stoljeća prirodne vrijednosti Aljmaškog rita u velikoj mjeri koristilo je lokalno stanovništvo. Kada se smanjio gospodarski interes za ovaj prostor, prestalo se s njegovim održavanjem u smislu prestanka čišćenja njegovih rukavaca i bara, te je došlo do ubrzane sukcesije biljnih zajednica i prekida veze područja s rijekom Dravom kod niskih i srednjih vodostaja. Rezultat je isušivanje vodenih i vlažnih površina Aljmaškog rita, odnosno nestajanje dijela vrijednih staništa kao što su vlažne livade i otvorene vodene površine. Rezultat je i zasipavanje rukavaca u područjima koja su nekada zbog raznolikosti ribljih vrsta bila veoma važna i atraktivna, ne samo za športski već i za gospodarski ribolov. NAČIN REVITALIZACIJE Današnje ekološko stanje voda ovih rukavaca, ali i ponovno probuđeni interes lokalne zajednice za korištenje ovog prostora, pokrenuli su razmatranje mogućnosti revitalizacije ovih vlažnih staništa, odnosno razmatranje mogućnosti uspostave i održavanja nekadašnjeg stanja na ovom području. Uspostava nekadašnjeg stanja na vodenim staništima ovog područja zahtijeva osim uklanjanja mulja iz nekadašnjih napuštenih korita još i stvaranje uvjeta za redovito plavljenje područja, prije svega vodama Drave u vegetacijskom razdoblju. Za stvaranje uvjeta za redovito plavljenje područja vodama rijeke Drave u vegetacijskom razdoblju potrebno je izvesti zahvate i poduzeti mjere u postojećim zapuštenim rukavcima i barama, kako bi ih se povezalo s rijekom Dravom i kod nižih vodostaja Drave. Time se vraćaju raniji prirodni uvjeti značajni za očuvanje ukupne biološke raznolikosti Aljmaškog rita i šireg područja, značajni za očuvanje ugroženih vlažnih močvarnih i vodenih staništa i uz njih vezanih vrijednih biljnih i životinjskih vrsta, te značajnih za očuvanje ekoloških uvjeta u ovom dijelu dunavskog sliva. Potrebno je pri tome uzeti u obzir kako je Aljmaški rit pod ključnim utjecajem čimbenika koji se formiraju izvan njegovih granica, a prvenstveno se to odnosi na način plavljenja, te na fizikalno-kemijsku kakvoću voda. Takvim zahvatima i mjerama postigli bi se također i ciljevi značajni za Republiku Hrvatsku, kao što su zaštita nekih vrsta i staništa značajnih za područje Nacionalne ekološke mreže, te ispunjavanje preuzetih međunarodnih obveza vezanih uz zaštite staništa i vrsta i zaštite voda u dunavskom slivu. Međutim, ukupna revitalizacija uz zahvate obuhvaća i mjere, koje se odnose kako na daljnje održavanje poželjnog stanja u rukavcima i barama, tako i na ukupno upravljanje svim ostalim ljudskim djelatnostima na tom području u funkciji zaštite njegovih prirodnih vrijednosti i u funkciji tradicionalnog korištenja. POTPORA MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK Sukladno tako odobrenim sredstvima Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) otvoreni su daljnji radovi na pripremi potrebne dokumentacije za provedbu zahvata revitalizacije, koji obuhvaćaju: - provedbu potrebnih istražnih radova za izbor i razradu rješenja zahvata revitalizacije, - provedbu izbora rješenja, kroz izradu studije/projekta: „Procjena geomorfoloških utjecaja predmetnog zahvata s odabirom konačnog rješenja“, - izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rješenja zahvata za revitalizaciju poplavnog područja Aljmaški rit, - izradu tenderske dokumentacije za nabavu opreme za revitalizaciju poplavnog područja Aljmaški rit, - izradu studijske dokumentacije za ocjenu prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu, - provedbu postupaka ocjene prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu i postupka ishođenja dozvola za izvedbu zahvata. Javnim nadmetanjem provedenim od strane Hrvatskih voda (kao nositelja kredita IBRD-a) tvrtka Elektroprojekt d.d. dobila je ugovor za konzultantske usluge organiziranja i provedbe potrebnih istražnih radova, za pripremu projektne dokumentacije za ishođenje dozvola za izvedbu zahvata revitalizacije, te za izradu Plana upravljanja za Aljmaški rit. Ugovor je potpisan dana 01. lipnja 2010. godine pod brojem 374-1-13-10-11, EPZ 33-011/19.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.