Zaštićena područja

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Regionalni park Mura-Drava

Kategorija zaštite: Regionalni park Mura-Drava
Godina zaštite: 2011.g.   

Vlada Republike Hrvatske je dana 10. veljače 2011. donijela Uredbu o proglašenju Regionalnog parka Mura – Drava. Tom Uredbom je čitav tok rijeke Mure i Drave sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićen u kategoriji regionalnog parka. Ovo je ujedno i prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća poplavno područje formirano duž riječnih tokova, a uključuje i prijelazno područje s poljoprivrednim površinama i manjim naseljima uz rijeke sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša.

Sukladno Uredbi o proglašenju Regionalnog parka Mura - Drava njegova ukupna površina unutar svih pet županija koje obuhvaća iznosi 87.680,52 ha. Udio po županijama je različit, a dio koji se nalazi na teritoriju Osječko-baranjske županije u odnosu na druge županije je:


 

Raspodjela površina parka po županijama

Županije

 

Postotak površine županije obuhvaćen Parkom  (%)

Površina Parka unutar županije

 

 

Površina (ha)

Udio u površini Parka (%)

Međimurska županija

23,27%

16962, 54

19.40

Varaždinska županija

7,78%

9809,81

11.23

Koprivničko-križevačka županija

9,60%

16780, 85

19.19

Virovitičko-podravska županija

8,80%

17801,96

20.35

Osječko-baranjska županija

6,28%

26102,49

29.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poseban značaj ovom prostoru daju vlažna staništa koja su rijetkost na europskoj razini, a koja se još uvijek u velikoj mjeri mogu vidjeti uz ove dvije rijeke: poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena korita, meandri, sprudovi te strme, odronjene obale. Šire područje rijeka ujedno je i područje rasprostranjenosti velikog broja ugroženih i zaštićenih vrsta ptica kao što su npr. mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus), brezov zviždak (Phyloscopus trochilus), štekavac (Haliaeetus albicilla), mala cigra (Sterna albifrons), čaplja danguba (Ardea purpurea), bijela čaplja (Egretta alba), crna roda (Ciconia nigra). Drava je ujedno i ribljim vrstama najbogatija rijeka u Hrvatskoj od kojih je 5 regionalnih endema dunavskog slijeva. Vlažna staništa ovih rijeka pogodna su staništa za brojne vrste gmazova i vodozemaca, a vrlo je značajna i izuzetno bogata fauna vretenaca te leptira.

Među rijetkim i ugroženim biljkama na europskoj razini ističu se sibirska perunika (Iris sibirica), strelica (Sagitaria sagittifolia), vodoljub (Buttomus umbelatus)  te kritično ugrožena vrsta u Hrvatskoj koja raste na sprudovima, kebrač (Myricaria germanica).
Osobito snažna povezanost ljudi i rijeke dovela je na ovom području do uspostave posebnog načina življenja uz rijeku s brojnim rekreativnim i tradicionalnim aktivnostima. Mura i Drava predstavljaju prirodni oslonac i kulturni identitet prostora koji se proteže kroz pet županija Republike Hrvatske, te u dvije susjedne države.

Karta parka (13 MB)

 

Spomenik parkovne arhitekture

BILJE- Park oko dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta

BILJE- Park oko dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta
Godina zaštite: 1975..g.

Park je smješten u centru Bilja, 8km udaljeno od Osijeka. Projektant dvorca nije poznat kao što nije ni poznato datum nastanka parka .Izuzetna povijesna vrijednost , a  sam park također ima, rekreacijsku, turističku, znanstvenu i  edukacijsku  vrijednost. Opkop unutar parka je suh s još vidljivim ledarnikom. Također dodatnu vrijednost mu daje saćuvana jedna od četiri puškarnice. Kroz park redovito prolazi veliki broj djece jer je  na  rubovima parka smještena Osnovna škola. Određena 71 svojta drveća i grmlja, od toga 9 svojti četinjača, te  62 svojte listača- Acer campestre L.(Javor klen), Cornus mas L.(Tvrdi drijen), Aesculus hippocastanum L.(Divlji kesten).

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.